From Test-Scratch-Wiki

Revision as of 19:20, 4 September 2022 by Smrman (talk | contribs) (Smrman moved page Vie to Vie:Scratch Wiki)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Scratch Wiki là một trang Wiki được cộng tác viết cung cấp thông tin miễn phí về ngôn ngữ lập trình Scratch, trang web, lịch sử của nó và các hiện tượng xung quanh nó.

Wiki được duy trì bởi nhóm Scratch, nhưng chủ yếu do người dùng viết. Scratch Wiki là một nguồn tài nguyên phong phú và ngày càng phát triển dành cho các hướng dẫn và thông tin về kịch bản như một nguồn tài nguyên chính cho người dùng.

Cộng đồng lớn nhất là tiếng Anh, với hơn 1.112 người dùng và gần 1.000 bài báo.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.