From Test-Scratch-Wiki

Revision as of 08:06, 11 July 2019 by BEUFK (talk | contribs) (Created page with "欢迎观看此页面!也欢迎你注册维基账号。 维基注册注意事项: 1.必须是[https://en.scratch-wiki.info/wiki/Scratcher Scratcher] 2.必须打开你...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

欢迎观看此页面!也欢迎你注册维基账号。

维基注册注意事项:

1.必须是Scratcher

2.必须打开你的评论。

备注请求: 好的:我觉得这篇文章很枯燥,我会为它添加图片

不好的:我想加入,因为我想编辑。

点击这里注册维基账号吧:维基账号注册